אחסון אתרים  »  תנאי שימוש
 

תנאי שימוש


 
בין: לייבדיאנאס בע"מ (LiveDNS Ltd) ח.פ. 513230631 מרחוב ברקת 4 בפתח תקווה
(להלן: "החברה" ו/או "לייבדיאנאס") מצד אחד

ובין: שוכר/רוכש השירות ו/או המוצר
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי ומוצרי מחשוב, ענן, פתרונות סייבר ואינטרנט;
והואיל והלקוח מעוניין לשכור ולהשתמש בשירותי ומוצרי המחשוב והאינטרנט של החברה;
והואיל וקבלת שירותי המחשוב והאינטרנט מן החברה מותנים בהסכמה לאמור להלן;

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא, נספחים וכותרות:
1. המבוא להסכם זה, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, הצדדים חוזרים ומאשרים את האמור בהם והם ייקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאי ההסכם והוראותיו.

2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות והתמצאות בלבד ולא לצרכי פרשנות.

3. כללי
בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותים ו/או מוצרים ו/או שימוש בהם, הלקוח מסכים עם הסכם ההתקשרות ותנאים כלליים לשירותים ומוצרים של חברת לייבדיאנאס בע"מ. הסכם זה נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים ובמוצרים אותם מספקת החברה ללקוח, ועל מנת לוודא שימוש נאות בשירותי ומוצרי החברה וברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לסביבת המערכות של החברה. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים בסביבת אינטרנט ובסביבות ממוחשבות וסעיפי הסכם זה חלים על כלל שירותי ומוצרי החברה. שירותים ו/או מוצרים ספציפיים עשויים להיות כפופים לסעיפים ייעודיים בהסכם זה ו/או להסכמים נפרדים.

4. אי שימוש לרעה
4.1. מערכות המחשוב של החברה, לרבות שרתי החברה ושרתים אחרים בהם עושה החברה שימוש, ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החברה, שרתי החוות, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
4.2. כל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או שימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, יישקל בחומרה ויגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לאלתר ו/או לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה.
4.3. לייבדיאנאס שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

5. חומר פורנוגרפי למבוגרים בלבד
בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס או אתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר אסורה בהחלט תחת חשבונות אחסון בשרתים השיתופיים. האמור בסעיף זה נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

6. אבטחת מידע
6.1. לייבדיאנאס מפעילה מגוון רחב של מנגנוני אבטחת מידע. יחד עם זאת, מובהר ומוסכם כי לעולם לא ניתן לספק 100% הגנה מפני מתקפות ופריצות וכי אלו עשויות להתרחש למרות הפעלת מערך אבטחת מידע נוקשה והלקוח מודע ומסכים לכך. החברה ממליצה ללקוח להפעיל אף הוא מנגנוני אבטחת מידע לשירותים אותם הוא רוכש מהחברה. מובהר כי החברה אינה יכולה לקחת ואינה לוקחת כל אחריות לפריצה למערכות המידע של לייבדיאנאס ולתוצאותיה.
6.2. פריצה או ניסיון פריצה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים ו/או בשרתים עצמם ו/או במחשבי החברה ו/או במחשבי לקוחות החברה, גם אם לצרכי מחקר בלבד, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית.
6.3. דוגמאות הנכללות בין ההפרות, אך לא רק, הן: גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים. הפרות אלו ואחרות אסורות בהחלט.
6.4. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן: שיחזור סיסמאות לחשבון שאינו שייך ללקוח, Sniffing, Hacking, Cracking, Phishing, DDoS, Flooding, Spamming ,SQL Injection, XSS, Brute Force או כל שיטה אחרת שמוזכרת ו/או שאינה מוזכרת לעיל אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית.
6.5. למען הסר ספק, כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי הלקוח כלפי החברה ו/או כלפי לקוחות החברה ו/או כלפי משתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות החברה באמצעים אותם מספקת לו החברה, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה וישמש עילה מספקת ומוסכמת לסגירת חשבון מיידית וללא כל התראה מוקדמת והחברה שומרת את הזכות לדווח את פרטי המקרה לרשויות החוק.
6.6. הלקוח מודע ומסכים כי שירותי FTP וממשקי הניהול השונים בשרתים שיתופיים חסומים לגישה מכתובות IP בישראל בלבד.
6.7. מטעמי אבטחת מידע, גישה לשירותי החברה עשויה להיות חסומה ממדינות עוינות ו/או ממדינות אחרות בכלל על בסיס ניהול סיכונים, התקפות רשת, איומים, התראות, תקיפות וכיו"ב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
6.8. מטעמי אבטחת מידע הגישה ל Port 902 חסומה בכל מערכות לייבדיאנאס, לרבות אך לא רק בשרתים וירטואליים.

7. תעבורת נתונים ומשאבים
7.1. לייבדיאנאס מאפשרת ללקוחותיה תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בשירותים השונים ובחבילות השונות באתר החברה או על פי הצעת מחיר והזמנה פרטנית ללקוח. תעבורת הנתונים המוקצית ללקוח מוגבלת ועל הלקוח לברר באופן עצמאי את ניצול התעבורה המוקצה לו. הלקוח רשאי להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל על ידי לייבדיאנאס ובמקרה ותאושר תהא כפופה לתמחור נפרד ונוסף.
7.2. חריגה מנפח התעבורה המוקצה לחשבון תלווה בעלות של: 5 ₪ כולל מע"מ בגין כל 1GB של תעבורה עודפת. בחבילות אחסון שיתופיות בהן מתאפשרת תעבורת נתונים החורגת מהמגבלה, על מנת להמשיך את רציפות השירות, החיוב יבוצע אחת לחודש בכל סוף חודש קלנדרי בהתאם לתעבורת הנתונים במהלך החודש הקלנדרי שהסתיים.
7.3. בכל מקרה, לקוח אשר חשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, יקבל את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, כך שלא יהווה מונופול בשרת. במקרים מסוימים, תיאלץ החברה לסגור את חשבון הלקוח על מנת לא לפגוע בלקוחות אחרים במערכת. במקרה כזה, וככל שיתאפשר, תנסה החברה להציע ללקוח פתרון של שירות אחר התואם את צרכיו ואת דרישות המערכת שלו.
7.4. תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 128MB זיכרון ו/או 5% CPU ממשאבי השרת.
7.5. לקוח המשתמש בשרתי החברה לצורך פיתוח או סביבת בדיקות, או לשם הפעלות ניסיוניות של אפליקציות רשת, אשר הוא מודע כי ביכולתה לפגוע או להשבית את מערכות השרת או את השרתים, מפר לרעה את סעיפי הסכם זה, ומסתכן בסגירה חד צדדית של חשבונו.
7.6. החברה אוסרת בכל דרך שהיא שירותים ו/או תכונות העשויות באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבותם של השרתים.
7.7. כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות לייבדיאנאס או בחשבונות לקוחות לייבדיאנאס אסורה בהחלט. לקוח אשר יפעיל אתר או שרת אשר ישתמש במשאבי מערכת גבוהים, שאינם סבירים, לפי שיקול דעתה הבלעדית של לייבדיאנאס, כגון, אך לא רק: CPU time, memory usage, network resources, יושעו באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת או למערכת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת או במערכת, וזאת ללא כל התראה מוקדמת.
7.8. ויובהר, חשבון אשר יהווה מונופול בשרת או במערכת ולא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים תחת השרת, או של שאר השרתים תחת המערכת, ייסגר מיידית וללא כל התראה מוקדמת בנושא.

8. פרסומות אימייל מסחריות ו SPAM
8.1. החברה רואה בחומרה ניסיונות להפר את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), המכונה בלשון רבים כ חוק הספאם.
8.2. לייבדיאנאס אוסרת מפורשות על שליחת ספאם משרתיה ו/או על הטרדה של צדדים שלישיים באמצעות הדואר האלקטרוני ובכלל.
8.3. שימוש בשרת SMTP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו ועשויים לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי.
8.4. תחת אחסון שיתופי, או חבילות דואר בשרת שיתופי אסורה שליחת הודעות אימייל פרסומיות בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי לייבדיאנאס. כמו כן, שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי לייבדיאנאס, לצורך ביצוע ספאם אסורה בהחלט. תחת שרתיה השיתופיים לייבדיאנאס מגבילה את כמות שליחת הדואר ל- 25 אימיילים כל שעה לחשבון. משלוח רשימות תפוצה גדולות מהרשום באמצעות סקריפטים או בשיטות אחרות דרך השרתים, אסורה בהחלט!
8.5. משלוח דואר פרסומי, העומד בהוראות חוק הספאם, יתאפשר ללקוח המפעיל שרת וירטואלי בלבד ועל אחריותו בלבד.
8.6. בעת הצטרפות הלקוח ללקוחות החברה, הוא מאשר ללייבדיאנאס לצרפו ללא כל אישור נוסף לרשימת הדיוור של החברה במשרד המשפטים. הלקוח מאשר ללייבדיאנאס לשלוח אליו, מעת לעת, דברי דואר פרסומי. הלקוח רשאי להסיר עצמו מרשימת הדיוור של לייבדיאנאס באופן עצמאי בכל עת באמצעות טופס ההסרה בקישור:
https://www.livedns.co.il/removemyemail.aspx

9. זכויות יוצרים
9.1. לייבדיאנאס לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים של כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, לרבות קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, תמונות, טקסים, תכנים, תוכנות או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר יופעל ו/או יאוחסן על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.
9.2. לייבדיאנאס לא תאפשר אחסון חומר פורנוגרפי ו/או חומר ל מבוגרים בלבד כפי המופיע בסעיף 3 בהסכם זה.
9.3. תוכנות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תוכנות לנטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף. כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם ו/או אחסונם בשרתי החברה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון לאלתר ולצמיתות.
9.4. הלקוח מצהיר כי כל החומר אותו הוא מאחסן בשרתי החברה הינו חומר שהוא אוחז בזכויות היוצרים שלו וכי אין הוא מפר זכויות יוצרים באמצעות החומר אותו הוא מאחסן בחברה או אליו הוא מקשר מתוך השירותים שהוקצו לו בחברה.
9.5. הלקוח מצהיר כי אוחז בכל הרישיונות לתוכנות אותן הוא התקין תחת המשאבים שהוקצו לו בחברה והוא משפה בזאת את החברה בגין כל נזק, וללא הגבלת סכום, שייגרם לה במידה ויתברר אחרת.
9.6. במידה והלקוח יבקש מהחברה לבצע מיגרציית נתונים (העברה מספק אחר או ממיקום אחר), הוא מצהיר כי אינו מפר כל זכות יוצרים בחומר המועבר וכי הוא אוחז בכל הרישיונות לחומר המועבר. למען הסר ספק, יובהר כי כל החומר המועבר בהליך המיגרציה הינו באחריות הלקוח בלבד והוא ישפה את החברה ללא הגבלת סכום במקרה שייגרם לה נזק אם יתברר אחרת.

10. שרתים וירטואליים
10.1. לייבדיאנאס מספקת פתרונות ענן וביניהן שרתים וירטואליים (VPS – virtual private server).
10.2. ככלל, הלקוח מודע ומסכים כי שרת וירטואלי הינו באחריות הלקוח בלבד ועליו להיות בעל כישורי ניהול שרתים מתאימים
או להעסיק גורם בעל כישורים מתאימים בתחום זה.
10.3. הלקוח רשאי להזמין שירותי ניהול שרת ו/או שעות מומחה לטיפול בשרת. שירותי הניהול הכלליים לשרת וירטואלי מוגבלים עד לשעה אחת בחודש ועד 4 קריאות לכל היותר (כל קריאה תחושב כמינימום רבע שעה, אף אם נדרש בה טיפול קצר מכך) ומיועדים לשירות בסיסי לשרת ולא לשירותי התקנות ופרוייקטים. לצורך התקנות ופרוייקטים על הלקוח להזמין שירותי מומחה על בסיס בנק שעות שלא יפחת מ 5 שעות עבודה על פי מחירון החברה.
10.4. שירות שחזור נתונים לשרת כרוך בעלות כספית על פי מחירון החברה.
10.5. האחריות לרישיונות עבור תוכנות המותקנות על ידי הלקוח בשרת הינן באחריות הלקוח בלבד. במקרה של הפרת זכויות יוצרים, תהא לייבדיאנאס רשאית להשבית את חשבון הלקוח ואת כל שירותיו וביניהם השרת הוירטואלי לאלתר.
10.6. הלקוח יהא אחראי על הגנת השרת הוירטואלי שלו מפני שרתים וירטואליים אחרים ברשת באמצעות הפעלת חומת אש בשרת וביצוע חוקים מתאימים.
10.7. בכל מקרה בו שרת וירטואלי יגרום לנזק לשרתים אחרים בסביבה הוירטואלית או שיתקבלו כנגדו תלונות מרובות בגין פשיעת רשת, הוא יושבת לאלתר.
10.8. הלקוח מודע כי במקרה של שרת וירטואלי בעל משאבים שאינם מספיקים, כגון: נפח דיסק, כמות זיכרון, כמות מעבדים, ונפח תעבורה, השירותים בשרת הוירטואלי עלולים לא לפעול בצורה תקינה או לא לפעול כלל. במקרה כזה, הלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה בכלל ולכשל ו/או נזק בפרט.
10.9. הלקוח מודע, מסכים ומאשר ללייבדיאנאס לחסום גישה לשרת הוירטואלי לכתובות IP ספציפיות, למדינות ספציפיות ולפתחות (Ports) ספציפיות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, כברירת מחדל, גישה ממדינות אויב ואל מדינות אויב חסומות וכן, אך לא רק, פתחה 902.

11. רישיונות
11.1. לייבדיאנאס מספקת מגוון רחב של פתרונות רישוי. כל הרישיונות כפופים ליצרן המוצר/השירות והלקוח כפוף להוראות הרישוי בהתאם.
11.2. לייבדיאנאס רשאית להעלות את מחירי הרישיונות בכל עת, בהודעה מוקדמת קודם למועד החיוב הבא של הלקוח, בין אם בוצעה עליית מחירים אצל היצרן ובין אם לאו.

12. שירותי ומוצרי OFFICE 365 ו MICROSOFT AZURE
12.1. לייבדיאנאס הינה שותפה במעמד (Cloud Service Provider) CSP וכפופה להסכם השותפים של מיקרוסופט.
12.2. הלקוח יהא כפוף לתנאי השימוש של מיקרוסופט כפי שמופיעים ב:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/copyright/default.aspx
12.3. הלקוח מצהיר כי קרא והבין את כל השאלות הנפוצות בנושא Office 365 לעסקים:
https://products.office.com/he-il/business/microsoft-office-365-frequently-asked-questions
12.4. מובהר, והלקוח מסכים, כי מוצרי ושירותי OFFICE365 ו/או MICROSOFT AZURE ניתנים ללקוח במתכונת רישוי בלבד AS-IS.
12.5. כל בקשה לתמיכה טכנית במוצרי ושירותי OFFICE365 ו/או MICROSOFT AZURE תועבר, ככל הניתן, למיקרוסופט ותיענה על פי ה SLA המוגדר על ידי מיקרוסופט. לייבדיאנאס לא תהא אחראית לאי מתן מענה העומד בתנאי ה SLA או לאי מתן מענה מספק או לאי מתן מענה כלל.
12.6. ככל שהלקוח יהיה מעוניין בתמיכה טכנית על ידי צוות החברה, יהא הדבר כרוך בעלות שעות תמיכה של אנשי System כפי שמופיע במחירון החברה המתפרסם באתר הבית שלה.

13. שירותי גיבוי ctera
13.1. הלקוח יגבה חומר חוקי בלבד.
13.2. הלקוח לא יגבה חומר המפר זכויות יוצרים.
13.3. הלקוח מודע כי שירותי גיבוי המופעלים באמצעות תוכנת ctera דורשים התקנת תוכנה במחשב/י ו/או בשרת/י הלקוח. כל הזכויות בתוכנה המותקנת שמורות לחברת ctera. הלקוח רשאי להשתמש בתוכנה במסגרת שירות הגיבוי אותם הזמין אצל החברה בלבד. מיד עם הפסקת השירות, על הלקוח להפסיק שימוש בתוכנה ולבצע מחיקת התוכנה מכל ההתקנים שברשותו.
13.4. לייבדיאנאס תספק שירות גיבוי במקצועיות, אך הלקוח מודע ומסכים שהחברה אינה מתחייבת כי מתן השירות יהיה ללא כל שיבושים או תקלות.
13.5. הלקוח מודע ומאשר שהאחריות לבחירת המידע לגיבוי הינה באחריותו בלבד ועליו לוודא כי אכן המידע המבוקש מגובה כנדרש. למען הסר ספק, הלקוח מאשר כי הוא יבצע אחת לשבוע, לכל המעט, בדיקה כי אכן החומר עבר גיבוי בהצלחה וכי יש באפשרותו לשחזרו.
13.6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש בתוכנה ולתוצאותיה ועליו חלה האחריות לבצע שימוש נכון בתוכנה, לוודא זמינות יציבה, רציפה ובעלת רוחב פס מספיק של החיבור לרשת האינטרנט.
13.7. הלקוח יהא כפוף בנוסף לתנאי השימוש למשתמש קצה של ctera כפי שמופיע ב:
http://www.ctera.com/eula

14. שמות מתחם (דומיינים)
14.1. למען הסר ספק, רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן.
14.2. הלקוח מצהיר כי קרא והסכים לכך שרישום, חידוש וניהול דומיינים כפוף לתנאי שימוש ורישום כפי שמופיעים ב: https://domains.livedns.co.il/Terms.aspx
14.3. הלקוח יהא כפוף לכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL.) כפי שמופיעים ב:
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/il-domain-rules
14.4. הלקוח יהא כפוף לזכויות ולחובות של ICANN למחזיקי שמות מתחם כפי שמופיעים ב:
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en
14.5. הלקוח יהא כפוף לכללי המרשמים השונים בישראל ובעולם בהתאם לסיומת הדומיין שהוא ביקש לרשום, לחדש או לנהל.
14.6. תנאי השימוש ל DNS החינמי ולניהול DNS מתקדם:
14.6.1. שירות זה ניתן ללקוחותינו ללא עלות וללא התחייבות לזמינות השירות, AS-IS.
14.6.2. מובהר ומוסכם כי לעולם לא ניתן לספק 100% הגנה מפני מתקפות ופריצות וכי אלו עשויות להתרחש למרות הפעלת מערך אבטחת מידע נוקשה והלקוח מודע ומסכים לכך.
14.6.3. מובהר כי החברה אינה יכולה לקחת ואינה לוקחת כל אחריות להתקפות על שירותי ה DNS של לייבדיאנאס ולתוצאותיהן.
14.6.4. עם השימוש בשירות ה DNS החינמי, הלקוח פוטר מראש את לייבדיאנאס מכל טענה או תביעה כנגד אי זמינות שרתי ה DNS וכל השירותים הנלווים לכך לרבות אתר האינטרנט שלו, שירותי הדוא"ל וכל שירות מקושר אחר העושה שימוש בשירות.
14.6.5. מובהר ומוסכם כי הלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה בכלל ולכשל ו/או נזק בפרט בכל הקושר לשימוש בשירות ה DNS החינמי park1.livedns.co.il / park2.livedns.co.il.

15. נגישות
בנוסף על סעיפי הסכם זה, עבודת הנגשת אתרים וכן הפעלת רכיב הנגשה או רכיב עזר להנגשה כוללים הסכם נפרד, הכולל התייחסות פרטנית לתחום זה. לא יינתנו שירותי הנגשה לאתרים ללא חתימה על הסכם רלוונטי הנוסף להסכם זה.

16. חנות וירטואלית
בנוסף על סעיפי הסכם זה, לשירות חנות וירטואלית קיים הסכם נפרד, הכולל התייחסות פרטנית לתחום זה. לא יינתנו שירותי חנות וירטואלית ללא חתימה על הסכם רלוונטי הנוסף להסכם זה.

17. שירותי מחשוב לעסקים
17.1. במסגרת מתן שירותי מחשוב לעסקים, הלקוח יאפשר ללייבדיאנאס ולמי מעובדיה גישה מלאה למערכות המחשוב בארגון. ללא מתן הרשאות גישה, תהיה מנועה החברה מלספק שירות, אך הלקוח לא יהיה פטור מתשלום מלא.
17.2. הלקוח מודע ומסכים כי מתן שירותי מחשוב לעסק אינה מבטלת היתכנות של תקלות ו/או ליקויים במערכות המחשוב בארגון ואלו יטופלו על פי SLA הקובע תחילת טיפול בתקלה תוך 4 שעות בימי ושעות פעילות כסדרם, אלא אם כן החברה חתמה על הסכם פרטני הכולל תנאי שירות מורחבים מול הלקוח.
17.3. נסיעות אל הלקוח וחזרה מהלקוח יחושבו כשעות עבודה.
17.4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק במערכות המחשוב של הלקוח, בין אם הנזק נעשה בשל פעילותה ובין אם לאו.
17.5. הלקוח פוטר את החברה מנזקי וירוסים, כופר, רושעות, רוגלות, הצפנות נתונים, גניבת נתונים, אי זמינות רשת אינטרנט וקווי תקשורת.
17.6. החברה אינה אחראית לתקלות בכל רכיב חומרה הנמצא אצל הלקוח.
17.7. החברה תטפל במערכות מחשוב הנמצאות תחת הסכם התמיכה בלבד.
17.8. ככל שלא קיים רישוי, או קיים רישוי בחוסר אצל הלקוח, ללא הבחנה ביצרן התוכנה, החברה לא תהא אחראית לכך והלקוח פוטר אותה מנושא זה.
17.9. שירותי מחשוב שונים הניתנים על בסיס בנק של שעות עבודה יחוייבו על בסיס של מינימום 0.5 (חצי) שעת עבודה לכל קריאת שירות עבור כלל שירותי החברה.

18. שירותי אבטחת מידע
18.1. החברה הינה משווק מורשה בישראל של חברת COMODO לשירות cWatch. הלקוח יהא כפוף להסכמי היצרן:
https://www.comodo.com/about/comodo-agreements.php. למען הסר ספק, שירות cWatch לאתר לא מהווה תחליף לתיקון פרצות של אתר שניזוק מפריצה או לאתר שקיימות בו בעיות אבטחה. הלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה או תביעה כנגד פריצה לאתר האינטרנט שלו, גם אם הותקן שירות cWatch.
18.2. החברה הינה משווק מורשה בישראל של חברת CLOUDFLARE. הלקוח יהא כפוף להסכמי היצרן:
https://www.cloudflare.com/terms. למען הסר ספק, שירות Cloudflare לאתר לא מהווה תחליף לתיקון פרצות של אתר שניזוק מפריצה או לאתר שקיימות בו בעיות אבטחה. הלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה או תביעה כנגד פריצה לאתר האינטרנט שלו, גם אם הותקן שירות Cloudflare.
18.3. החברה מספקת ומתקינה מגוון רחב של תעודות SSL של יצרנים שונים. תעודת ה SSL כפופה להוראות אחריות ומגבלות היצרן של תעודת ה SSL.
18.4. התקנה של תעודות SSL שאינן עבור אתר אינטרנט ו/או שאינן עבור אתר אינטרנט המאוחסן במערכות לייבדיאנאס, תהיה כרוכה בעלות שעות התקנה על פי הנדרש.
18.5. למען הסר ספק, תעודת SSL אינה מהווה הגנה מפני פריצות לאתר ו/או מפני גניבת מידע.
18.6. שירות הקשחת ותיקון מפריצה אינו מהווה הגנה מושלמת לאתר האינטרנט והלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה ו/או תביעה אם האתר ייפרץ ו/או יושחת גם לאחר ביצוע פעולת ההקשחה.
18.7. תיקון מפריצה עשוי לא להצליח ותלוי ביכולת לביצוע שחזור לגרסה תקינה וכן בתצורת ההשחתה שבוצעה לאתר.
18.8. הלקוח מודע ומסכים כי למרות כל המאמצים שמבצעת החברה והיצרנים עימם החברה משתפת פעולה, לא ניתן להבטיח הגנת סייבר מושלמת לחלוטין ולא תהא ללקוח כל טענה ותביעה במקרה של נזק ישיר או עקיף.

19. מוצרי SentinelOne
19.1. החברה הינה משווק מורשה בישראל של חברתSentinelOne .
19.2. הלקוח יהא כפוף להסכמי תנאי השימוש של היצרן: https://www.sentinelone.com/legal/terms-of-service ולמען הסר ספק, שירות SentinelOne לא מהווה תחליף לתיקון פרצות של רשת מחשוב שניזוקה מפריצה או לרשת שקיימות בה בעיות אבטחה.
19.3. הלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה או תביעה כנגד פריצה לרשת המחשוב הארגונית שלו, גם אם הותקן שירות SentinelOneכאמור.
19.4. התקנה של רשיונותSentinelOne תהיה כרוכה בעלות שעות התקנה על פי הנדרש.
19.5. הלקוח מסכים ומודע כי אם יחרוג ממכסת ההתקנות ששילם בעבורן, הוא יחוייב באופן אוטומטי גם בגין הרשיונות העודפים אותן התקין גם אם לא עשה בהם שימוש.
19.6. תיקון מפריצה עשוי לא להצליח ותלוי ביכולת לביצוע שחזור לנקודת זמן תקינה וכן בתצורת ההשחתה שבוצעה.
19.7. למרות ששירות SentinelOne הינו רכיב הגנת סייבר, הרי שאינו יכול להוות הגנה מושלמת לחלוטין והלקוח פוטר את לייבדיאנאס מכל טענה ו/או תביעה אם תחנות הקצה/הרשת ייפרצו ו/או יושחתו גם לאחר ההתקנה והשימוש במוצר.
19.8. הלקוח מודע ומסכים כי למרות כל המאמצים שמבצעת החברה והיצרנים עימם החברה משתפת פעולה, לא ניתן להבטיח הגנת סייבר מושלמת לחלוטין ולא תהא ללקוח כל טענה ותביעה במקרה של נזק ישיר או עקיף.


20. מדיניות תשלום
20.1. חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
20.2. למרות שלחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
20.3. תשלום מתבצע מדי 30 ימים (חודש קלנדרי) או 365 ימים (שנה קלנדרית) בהתאמה ליום פתיחת החשבון. שירותים אותם ניתן להעביר לתשלום חודשי מתחדש, יועברו ויחודשו באופן אוטומטי ביום שלפני סיום השירות עליו בוצע תשלום, אלא אם כן הודיע הלקוח על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.
20.4. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, לייבדיאנאס עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ללייבדיאנאס על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
20.5. ככלל, תשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. במקרים חריגים, ובהזמנה לפרק זמן ארוך טווח, ועל פי אישור פרטני, ניתן יהיה לבצע תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות. אלו ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
20.6. במידה והלקוח שילם מראש לתקופה של שנה או יותר עבור שירותי אחסון באמצעות כרטיס אשראי, ובמועד סיום התקופה שבגינה בחר הלקוח לשלם מראש, או לאחריה, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות בין הצדדים, יועברו שירותי הלקוח, במידה והם קיימים גם במסלול חודשי מתחדש, על ידי החברה לחיוב תקופתי חודשי מתחדש שיחויב באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי מחירי מחירון החברה.
20.7. לייבדיאנאס תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית. חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית, ככל שתופק, תישלח לשוכר השירות כתחליף לחשבונית מודפסת על גבי נייר.
20.8. אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
כרטיסי האשראי אותם מכבדת לייבדיאנאס הינם: ישראכרט, מאסטרקרד, ויזה, לאומי כארד, אמריקן אקספרס. תשלום באמצעות כרטיסי דיינרס וכרטיסים נטענים לרבות כרטיסי דיירקט לא יתקבל.

21. ביטול והחזרים
21.1. חברת לייבדיאנאס שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.
21.2. לקוח יכול להגיש בקשה לביטול חשבונו בכל עת. יחד עם זאת, ההתחייבות הינה בהתאם לתקופת התשלום. למען הסר ספק, הלקוח מודע ומסכים כי החזר כספי יחסי או אחר לא יינתן במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
21.3. החברה מחייבת הגשה לביטול באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, פירוט מפורט של השירותים אותם מבקש הלקוח לבטל, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.
21.4. מובהר מפורשות כי לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, כגון, ולא רק, SSL, שטח אחסון, שירותי office 365, מתחמי אינטרנט (דומיינים), רשיונות אנטי וירוס וכיוצ"ב.

22. הסרת אחריות
22.1. על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן השירותים ו/או על המוצרים אותם היא מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים ומוצרים על הצד הטוב ביותר.
22.2. החברה מתחייבת לזמינות שרתים של 99% בממוצע שנתי, החל מהיום הראשון לשירות, קרי: עד 3.65 ימי השבתה מצטברים שיחולו בשנה.
22.3. על לייבדיאנאס לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.
22.4. לייבדיאנאס אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. לייבדיאנאס אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. לייבדיאנאס אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי לייבדיאנאס או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. לייבדיאנאס אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
22.5. בכל מקרה, סף האחריות של לייבדיאנאס יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.
22.6. החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ואינה מחויבת לבצע גיבויים בהתאם.

23. סמכות שיפוט
23.1. על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל והוא יפורש באופן בלעדי בהתאם לדיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה ותל אביב בלבד. הלקוח מצהיר ומסכים כי למרות ששירותי החברה ניתנים און ליין והאינטרנט הוא חסר מקום, הרי שההתדיינות המשפטית בין הצדדים, ככל שתהיה כזאת, תתקיים בבתי המשפט בפתח תקווה ותל אביב בלבד, גם אם האמור בתביעה קטנה שתידון בבית המשפט לתביעות קטנות, והלקוח מוותר בזאת על זכותו לפנות לערכאות בבתי משפט אחרים בישראל ו/או מחוץ לה.
23.2. על אף כל האמור אחרת במסמך זה, במקרה של אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה, תועבר ללקוח הודעה והוא יידרש לתיקון תוך 7 ימים. ככל שלא יבוצע תיקון בפרק זמן זה, ייחשב הדבר כעילה למחיקת חשבון הלקוח.

24. עריכת תנאי שימוש
לייבדיאנאס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
כל המחירים לפני מע"מ.
התקשרו עכשיו ואחד מנציגינו ישמח לענות לכל שאלותיכם 03-9700600.
הזמן שלך יקר,
השאר פרטים ונחזור אלייך
לתמיכה טכנית, אנא שלח אימייל לתמיכה: support@livedns.co.il ונשמח לסייע.

קבלו הצעה משתלםת
קבלו הצעה משתלםת
X