www.
אחסון אתרים  »  תנאי שימוש LiveCMS
 

הסכם שימוש 2012 – אתר אינטרנט LiveCMS


 
הסכם שימוש 2012 – אתר אינטרנט LiveCMS

בין: לייבדיאנאס בע"מ (להלן "לייבדיאנאס") מצד אחד

לבין: הלקוח כפי שחתום מטה (להלן "הלקוח") מצד שני

הסכם רשיון זה הינו ההסכם הכולל בינך לבין לייבדיאנאס בקשר עם התוכנה וגובר על כל תקשורת, הצעות
ומצגים קודמים או בו-זמניים, בכתב או בעל-פה, לגבי נושא הסכם רשיון זה וכן גובר על כל תנאים
נוגדים או נוספים שבכל הצעת מחיר, הזמנה, אישור או תקשורת אחרת בין הצדדים במהלך תקופת הסכם
הרשיון.

הואיל ולייבדיאנאס בעלת קניין וזכויות ההפצה והשווק הבלעדיים של התוכנה.
והואיל ולייבדיאנאס מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח.

והואיל והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.


לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:


1. הגדרות.
"תוכנה" משמעה פלטפורמה להקמה וניהול של אתר במערך אינטרנט, (להלן – "תוכנה").

2. מתן רשיון.
לייבדיאנאס מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל בזאת, רשיון יחיד, לא בלעדי ובלתי- עביר להשתמש בתוכנה בהתאם להרשאה המפורטת בהסכם רשיון זה. התוכנה, זכויות היוצרים והידע בגינה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה, הינם בבעלות לייבדיאנאס, והם מוגנים על-ידי הדין הישראלי ואמנות בינלאומיות.
הסכם רשיון זה אינו מעניק לך רשיון, זכות או אינטרס כלשהם בכל סימן מסחר, זכויות יוצרים, ידע, שם מסחרי, סימן שרות או זכות קניין רוחני אחרת בתוכנה או בכל חלק ממנה.

3. הרשמה.
על מנת להשתמש בתוכנה עליך לבצע הרשמה. כחלק מהליך ההרשמה יהא עליך להזין פרטים אישיים לטופס ההרשמה, כאשר פרטים אלו יישמרו במאגרי המידע של החברה. על הלקוח להקפיד על שינוי סיסמא אחת ל- 30 ימים מטעמי אבטחת מידע.

4. מסלול חינם.
לייבדיאנאס רשאית להציע מסלול חינם לשימוש במערכת לתקופה קצובה מראש כפי שתתפרסם באתר.
במסגרת מסלול חינם תהא רשאית לייבדיאנאס להציג פרסומות באתר הלקוח ללא הגבלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית לייבדיאנאס לשלוח דיוור ישיר ללקוח חינם והלקוח מאשר בזה שהינו מעוניין לקבל דברי דואר אלקטרוני וחומר פרסומי מלייבדיאנאס.
ללייבדיאנאס שמורה מלוא הזכות למחוק אתר חינם במידה והוא אינו נמצא בשימוש בפרק זמן הנתון לשיקול דעתה הבלעדי של לייבדיאנאס.

5. הגבלות שימוש.
5.1 זולת אם לייבדיאנאס נתנה את הסכמתה בכתב במפורש, אתה רשאי להשתמש בעותק יחיד בלבד של התוכנה, ואינך רשאי בשום אופן ליצור כל עותק של התוכנה או כל חלק ממנה.
5.2. זולת אם לייבדיאנאס נתנה את הסכמתה בכתב במפורש, אינך רשאי להתקין את התוכנה, להפעילה או לעשות בה שימוש באופן אחר ביותר משרת או התקן אלקטרוני אחד בלבד.
5.3 אינך רשאי להעביר, לשתף, למשכן, להמחות, להעניק רשיון-משנה, למכור, להחכיר או להשכיר את התוכנה או את זכויותיך בה.
5.4 אינך רשאי לבצע כל שיכפול, שינוי, הסבה, פירוק או הידור לאחור של התוכנה או כל חלק ממנה.

6. התחייבויות.
לייבדיאנאס תספק ללקוח פרימיום תמיכה בשימוש והפעלת התוכנה באמצעות הדואר האלקטרוני בין השעות 9:00 בבוקר ל 17:00 אחר הצהריים למעט ימי חג ושבתות. כמו כן, אחראית לייבדיאנאס לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת לייבדיאנאס. מתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של סביבת חלונות, וגלישה תקינה באינטרנט בכפוף לסביבת העבודה הדרושה לגלישה בתוכנה ובהפעלתה כראוי.
הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל שינוי, תוספת, גריעה, מחיקה, תרגום או התאמה בדרך כלשהי בתוכנה, במסדי הנתונים ו/או בקוד המקור שלה.
בכל מקרה לייבדיאנאס לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה לאחר שינויים שנערכו בה על ידי הלקוח. לייבדיאנאס אינה מתחייבת ולא תספק שירותי תמיכה ו/או אחרים ללקוח חינם.

7. אחריות מוצר מוגבלת.
התוכנה מסופקת לך במצב כפי שהיא ("as is") ולייבדיאנאס אינה נוטלת כל אחריות לגבי השימוש בתוכנה או ביצועיה למעט האמור בסעיף 6.
לייבדיאנאס אינה נוטלת אחריות לגבי ביצועי התוכנה או התוצאות שאתה עשוי להשיג על-ידי השימוש בתוכנה. לייבדיאנאס אינה נוטלת כל התחייבות ואינה מציגה כל מצג (בכל אופן) לגבי עניין כלשהו, לרבות, אך לא רק, התאמה לתכלית מסוימת, אינטגרציה, העדר שיבושים או איכות מספקת.

8. הגבלת אחריות.
בשום מקרה לא תישא לייבדיאנאס, באחריות כלפי הלקוח או כלפי המשתמשים בתוכנה לכל נזק תוצאתי, עקיף, אגבי, עונשי או מיוחד (לרבות, אך לא רק, אובדן רווחים, אובדן חסכון או כל נזק כספי או אחר), או לטענה כלשהי של צד שלישי כלשהו, הנובעים משימוש או אי-יכולת להשתמש בתוכנה או הקשורים קשר כלשהו לשימוש או אי-יכולת שימוש כאמור, או הקשורים באופן אחר להוראה כלשהי של הסכם רשיון זה, לרבות במקרה של עוולה נזיקית, הפרת חוזה, הפרת חובת תום הלב או חובת זהירות או באופן אחר, אפילו אם לייבדיאנאס קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה.
לכל מקרה, האחריות הכוללת של לייבדיאנאס כלפיך לגבי התוכנה והסכם רשיון זה תהיה מוגבלת לסכום הכספי ששולם על-ידי הלקוח בפועל עבור התוכנה במהלך התשלום החודשי השוטף האחרון.

9. תמורה.
שימוש חודשי מתחדש במערכת יינתן ללקוח פרימיום רק לאחר פירעון התשלום בפועל ובמלואו מראש ולפי תנאי התשלום בטופס ההזמנה. קוד המקור של התוכנה לא יועבר לבעלות הלקוח ולא תהיה לו זכות בעלות או שימוש בקוד המקור. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי לאחסן את האתר או מסד הנתונים בשרתים אחרים מלבד שרתי לייבדיאנאס. ללקוח לא תהא גישת FTP או אחרת לשטח בו מאוחסנת התוכנה בפועל. הלקוח יחוייב באופן אוטומטי בחיוב חודשי מתחדש בגין השימוש החודשי במערכת לפי תנאי טופס ההזמנה. חידוש השירותים יבוצע בלייבדיאנאס בלבד לתקופה נוספת על מנת שהלקוח יוכל להמשיך ולהשתמש בתוכנה. למען הסר ספק, קוד המקור של המערכת לרבות קבצי ההפעלה ומסדי הנתונים לא יועברו לרשות הלקוח בשום אופן והוא אינו רשאי להתקינם בשרתים שאינם שרתי לייבדיאנאס.
תנאי התשלום יהיו כדלקמן:
תנאי התשלום הינם: תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לנתונים שיועברו בטופס ההזמנה המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
כל המחירים הנקובים בטופס ההזמנה מצויינים בש"ח וכוללים מע"מ כחוק.
כל עוד יבוצע שימוש במערכת, תוצב בתחתית המערכת כתובת קרדיט ללייבדיאנאס בע"מ לפי הפורמט המקובל של לייבדיאנאס וכפי המופיע בכיתוב אתר הבית של חברת לייבדיאנאס.


10. שינויים במערכת.
הלקוח רשאי להגיש בקשות להצעות מחיר מחברת לייבדיאנאס לשינויים טכניים וגרפיים במערכת. לאחר מכן, במידה ולייבדיאנאס תיעתר לבקשה, הסכמת הצדדים על הצעת המחיר תלווה בחתימה על טופס הזמנת שירותים חדש ונפרד.

11. גיבויים.
לייבדיאנאס מבצעת גיבוי נתונים על בסיס שוטף, אך היא אינה ולא תהיה אחראית לגיבוי החומר של הלקוח. באחריות הלקוח ליצור באופן עצמאי עותק של כל תוכן אותו הוא מפרסם בתוכנה ושל כל נתון הקיים בתוכנה.

12. אבטחת מידע.
לייבדיאנאס תעשה ככל שביכולתה כדי להגן על השרתים ומרכיבי התוכנה מפני ניסיונות זדוניים לשבש את פעילות המערכות ו/או לגרום למחיקת נתונים או לנזק. למרות זאת, לייבדיאנאס לא תהיה אחראית על מידע שיימחק מהתוכנה או לנזק שייגרם למידע בשל פריצה, וירוס או כל ניסיון זדוני לשיבוש התוכנה. על הלקוח להקפיד הקפדה יתרה על החלפת סיסמת הניהול לתוכנה אחת ל – 30 ימים ולאבחנה מדוקדקת של הרשאים לגשת לניהול התוכנה מטעמו.

13. קנייון רוחני וזכויות יוצרים.
לייבדיאנאס הינה בעלת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הבלעדית לתוכנה.
עם זאת, כל התכנים שיוצגו באתר הלקוח המבצע שימוש בתוכנה הינם באחריות הלקוח בלבד ואין לייבדיאנאס אחראית להם בכל אופן כלפי הלקוח, משתמשי התוכנה או כל צד שלישי אחר.
לייבדיאנאס אוסרת על פרסום תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, מעודדים פעילות פלילית או חבלנית ו/או תכנים המהווים הפרה כלשהי של החוק, לרבות הפרת זכויות יוצרים. לייבדיאנאס שומרת את הזכות למחוק תכנים מפרים, ככל שיפורסמו, ללא הודעה מוקדמת.
לייבדיאנאס לא תישא באחריות כלשהי ביחס לתכנים שיפרסם הלקוח באמצעות התוכנה, לרבות תוכן טקסטואלי, תמונות, סרטים וסרטונים וקבצי מדיה אחרים. הלקוח משפה בזאת את לייבדיאנאס בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרת זכויות יוצרים ומשחרר אותה מאחריות בגין כל נזק שייגרם ללקוח או לכל צד ג' אחר, לרבות עוגמת נפש, נזקים כספיים, אובדן הכנסות, אובדן וכל נזק אחר שייגרם באופן ישיר או עקיף ללקוח או לצד ג'.
ללייבדיאנאס שמורה הזכות המלאה למחוק תכנים מאתר הלקוח ככל שאלו יהיו מפרים או שיעלה בהם חשד להפרה או שיתתקבל בגינם תלונה ו/או דרישה להסר, כל זאת ללא יידוע ו/או יידוע מוקדם של הלקוח.

14. נספחים.
הלקוח כפוף להסכם קבלת שירותים כפי שמופיע באתר החברה בכתובת: www.livedns.co.il/Terms.aspx.

15. סיום התקשרות.
הסכם רשיון זה יסתיים באופן מיידי, בהודעה על-ידי לייבדיאנאס או בלי הודעה שכזו, אם לא יעמוד הלקוח בתנאי כלשהו בהסכם הרישיון.

16. הדין החל. על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל והוא יפורש באופן בלעדי בהתאם לדיני מדינת ישראל.
הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.


כל המחירים לפני מע"מ.
התקשרו עכשיו ואחד מנציגינו ישמח לענות לכל שאלותיכם 03-9700600.

03-9700600 support@livedns.co.il
אחסון אתרים קניית דומיין חנות וירטואלית שרת וירטואלי VPS אחסון אתרים אלי סאסי קידום אתרים Copyright © LiveDns Ltd
קבלו הצעה משתלםת
קבלו הצעה משתלםת