מאגרי מידע

שינוי בעלות לדומיין co.il / org.il - פעולת RE-ASSIGN


שינוי שם בעלי דומיין בסיומת  co.il או org.il מהווה מבחינת איגוד האינטרנט ורשמיו פעולת RE-ASSIGN.
אנו גובים בגין פעולה זאת סך של: 350 ש"ח כולל מע"מ, כאשר הפעולה כוללת רישום הדומיין לשנה, החל מיום ביצוע הפעולה.
פעולת RE-ASSIGN הינה פעולה כפולה של מחיקה ורישום מחדש (בו זמנית) של דומיין ובכך מתאפשר שינוי בעלי הדומיין
ללא חשש מתפיסתו על ידי אחר.

שינוי בעלות – (re-assign) - שינוי בעלות על דומיין כמוהו כהליך רישום מחדש. וכרוך בעלות בסך 350 ש"ח כולל מע"מ. הורד טופס Re-Assign

מתוך תנאי הרישום:  http://www.livedns.co.il/RegisterTerms.aspx
5.4.1.העברת זכויות אחזקה היא מחיקה של רשומת שם המתחם הקיימת והקצאה של רשומה חדשה - שאוחדו לפעולה אחת.
5.4.2.לא ניתן להעביר זכויות אחזקה בשמות מתחם, גם אם הוקצו לפי נוסח כללים קודם, אם הקצאתם אסורה ע"פ הגבלות על ההקצאה כפי שמפורטות בסעיף 7 לכללי הרישום.
5.4.3.הליך העברת זכויות אחזקה למחזיק אחר תעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות (Re-Assign) לאיגוד. הגשת הבקשה תעשה באמצעות החברה, ע"י הגשת בקשת Re-Assign מהכתובת.
מחזיק השם נדרש לאשר בקשת העברת זכויות אחזקה, בהתאם לפרוצדורות שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.
גביית תשלום דמי העברת זכויות אחזקה תעשה ע"י לייבדיאנאס לפי מחירון החברה לפעולה זאת.
עד לקבלת מלוא דמי העברת הזכויות, העברת הזכויות לא תחשב כמושלמת. רק עם קבלת מלוא דמי העברת החידוש ע"י לייבדיאנאס יושלם תהליך חידוש ההקצאה. החברה רשאית לבטל את העברת הזכויות בכל עת בשל אי תשלום והליך העברת הזכויות כפוף לכללי איגוד האינטרנט הישראלי ולאישורו בפועל.
5.4.4.הקצאה לאחר העברת זכויות - עם השלמת הליך העברת הזכויות, החברה תגיש בקשה לאיגוד לרשום את פרטיו של מחזיק השם החדש (מקבל זכויות האחזקה בשם המתחם) במרשם שמות המתחם. מועד החידוש של הקצאת שם המתחם הוא שנה קלנדרית אחת או שנתיים קלנדריות מיום ביצוע ההעברה, על פי בחירת המחזיק.
5.4.5.מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל הזכויות) כפוף לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת הזכויות וכן לכללי הסכם זה. איגוד האינטרנט הישראלי ולייבדיאנאס רשאים לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, כתנאי להעברת הזכויות.
5.4.6.מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל הזכויות) כפוף לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת הזכויות. איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, כתנאי להעברת הזכויות.

 

 

 
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים  אחסון אתרים | תאריך: 1/15/2008
צפיות: 35494

חזרה לדף קודם